கோவையில் இன்று மீன் நிலவரம்

ஃபிரஷ் கடல் வகைகள்

மஞ்ச கிளி  ₹ 170
கிழங்கா(Lizard fish-B) ₹ 199
ஊளி(Barracuda-S) ₹199
அயில கன்னி  ₹180
திருக்கை(Batoidea) ₹220
அயில பாறை -B ₹280
கட்டா பாறை-B ₹220
சூரை(Tuna-B) ₹220
லோனா பாறை  ₹299
கலவா(Grouper-M) ₹299
நெத்திலி(Anchovy-M) ₹180
நெத்திலி(Anchovy-B) ₹299
கிளாத்தி(Butter fish) ₹299
பூங்குயில் ₹380
குச்சி முரல் (Gar fish) ₹360
கலிங்கா முரல்(Gar fish-B) ₹350
கரி மீன்(Pearl spot) ₹399
வெள்ளை கொடுவா ₹299
மடவை(Mullet-S) ₹199
மடவை(Mullet-B) ₹340
ஏட்டை (Cat fish -B) ₹299/599
கனவாய் (Squid-M) ₹280
கனவாய் (Squid) ₹360
நகர(Indian goat fish-B) ₹399
பொட்டு நண்டு (Dot crab) ₹350
நண்டு (Blue crab-B) ₹450
இறால்(Prawn-kalanthan) ₹399
இறால்(Prawn-M) ₹499
இறால்(Prawn-white) ₹590
கிளி மீன் (Parrot fish-3kg up) ₹399/699
வெள்ளைகிழங்கா(Lady fish-B) ₹499
கண் விலா மீன் ₹299
விலா மீன் (Emperor-M) ₹350
விலா மீன் (Emperor-B) ₹450
பால் சுறா (Shark -M) ₹350
பால் சுறா (Shark -B) ₹550
கண்ணாடி பாறை (Travelly) ₹399
பாறை (Travelly-M) ₹220
பாறை(Travelly-B) ₹299
தேங்காய் பாறை B ₹499
கடல் விரால் (cobia) ₹699
வெள்ளை வாவல்(W.Pomf-M1) ₹450
வெள்ளை வாவல்(W.Pomf-M) ₹650
கருப்பு வாவல்(Black pomf-B) ₹899
சாலமன்(Salamon-M) ₹499
சாலமன்(Salamon-B) ₹899
வஞ்சரம்(King fish 1kg size) ₹ 999
வஞ்சரம்(King fish 4-10kg) ₹ 1250/1550

ஃபிரஷ் டேம் மீன் வகைகள்

திலேப்பியா(Thilipeya-B) ₹140
நெய் மீன் (Pangas) ₹120
டேம் வாவல்-B ₹150
ரோகு (Rogu) ₹160
விரால்(Live viral) ₹499