மருந்தாளுனர் பணிக்கு பி.பார்ம் படித்தவர்களையும் பரிசீலிக்க வேண்டும்… என்று கடந்த 11-ஆம் தேதி அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தேன்… அதையேற்று தமிழக அரசு அறிவிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறது: இதன் மூலம் மிகப்பெரிய அநீதி களையப்பட்டிருக்கிறது!!!

 மருந்தாளுனர் பணிக்கு பி.பார்ம் படித்தவர்களையும் பரிசீலிக்க வேண்டும்… என்று கடந்த 11-ஆம் தேதி அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தேன்… அதையேற்று தமிழக அரசு அறிவிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறது: இதன் மூலம் மிகப்பெரிய அநீதி களையப்பட்டிருக்கிறது!!!
https://t.co/KlgAIMiDcc

News Express Tamil

Related post